• česky
Slide 1

MČR - Hranice 2022

Slide 2

DSC_0153.JPG

Slide 3

DSC_0803.JPG

Slide 4

DSC_0132.JPG

Slide 5

DSC_0600.JPG

Slide 6

Všetulská hůlka - 1.místo

Slide 7

DSC_0179.JPG

Slide 8

DSC_0128.JPG

Slide 9

Mikado karviná - začátečníci

Slide 10

DSC_1322.JPG

Slide 11

Den dětí 2022

Slide 12

Daisy Cup 2020

Slide 13

O bohumínské srdce 2020

Slide 14

Letní soustředění 2019

Slide 15

Baby Andrianky.jpg

Slide 16

Baby Andrianky pompon 2019.jpg

Slide 17

Baby Andrianky baton starší 2019.jpg

Slide 18

Andrianky Ostrava.jpg

Slide 19

Andrianky Ostrava - Pohár moravské Ostravy 2019.jpg

Slide 20

Baby Andrianky

Slide 21

Finále Náchod 2018

Slide 22

Bystřická hůlka 2018

Slide 23

Finále Kladno 2018

Slide 24

Všetulská hůlka 2018

Slide 25

Kvalifikace Dolní Benešov 2018

Slide 26

Vánoční besídka 2017

Slide 27

Hranický pohár 2017

Slide 28

Letní soustředění 2017

Slide 29

Memoriál 2017

Slide 30

Finále Karvina 2017

Slide 31

Všetulská hůlka 2017

Slide 32

Kvalifikace Bystřice 2017

Slide 33

Kvalifikace Bystřice 2017

Slide 34

Rodičovský tým

Slide 35

Bystřická hůlka 2017

Slide 36

Bystřická hůlka 2017

Slide 37

Andrianky začátečníci 2017

Slide 38

Mistrovství světa 2016

Stanovy

Obsah stanov Tanečního klubu Andria, z.s.

Část První – Základní ustanovení
čl. 1 - Název, sídlo a působnost organizace
čl. 2 - Předmět činnosti
čl. 3 - Poslání a cíl
čl. 4 - Hlavní úkoly
čl. 5 - Sdružování v spolku
Část druhá - Členství
čl. 6 - Členství a jeho formy
čl. 7 - Práva a povinnosti členů
Část třetí – Zásady řízení a organizační struktura
čl. 8 - Zásady řízení spolku
čl. 9 - Dokumenty spolu
Část čtvrtá – Orgány spolku
čl. 10 - Orgány spolku
čl. 11 - Valné shromáždění spolku
čl. 12 - Výkonná rada
Část pátá – Právní subjektivita, majetek a hospodaření
čl. 13 – Právní subjektivita
čl. 14 - Majetek a finanční hospodaření

Část šestá - Závěrečná a přechodná ustanovení
čl. 15 - Zánik SD
čl. 16 - Závěrečná a přechodná ustanovení

STANOVY
Taneční klub Andria, z.s.

Část první
Základní ustanovení
Článek 1

1. Spolek s názvem Andria, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.

2. Spolek je nepolitická a nezisková organizace.

3. Sídlo spolku – Šrobárova 534/16, Ostrava- Hrabová, 720 00

Článek 2
Předmět činnosti

1. Předmětem činnosti spolku je taneční sport prováděný na rekreační a výkonnostní úrovni.
2. Činnost spolku navazuje na tradice zájmové umělecké činnosti v oblasti společenského tance a jejich dalším rozvíjením v duchu světového trendu je přetváří na sportovní odvětví tanečního sportu.
3. Pravidelnou soutěžní činností, metodickou, organizační i hospodářskou podporou vytváří spolek prostředí pro masové zapojení zájemců o rekreační formu tanečního sportu i pro dosažení nejvyšší sportovně-umělecké úrovně nejlepších jednotlivců a kolektivů.

Článek 3
Poslání a cíl

1. Posláním spolku je metodicky a organizačně podporovat rozvoj tanečního sportu, hájit zájmy svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky.
2. Prvořadým cílem spolku je:
a) vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času zájemců o taneční sport a tím
zajištění široké základny zejména v kategorii dětí a juniorů
b) zajištění špičkové úrovně českého tanečního sportu v mezinárodním měřítku.

Článek 4
Hlavní úkoly

1. Spolek pro zajištění svých cílů plní tyto hlavní úkoly:
a) vytváří a rozvíjí potřebnou organizační strukturu
b) vytváří a rozvíjí systém metodického vedení, vzdělávání a organizace ve vlastní
odborné činnosti - tanečním sportu
c) spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva.
2. Spolek v zájmu sdružených občanů se podle svých možností podílí na vytváření ekonomické základny pro provádění tanečního sportu. Zabezpečuje, prosazuje a chrání společné zájmy a práva, dbá, aby nebylo omezováno plnění společných úkolů.
3. K vytváření legislativních a ekonomických podmínek spolku spolupracuje:
a) s orgány státu a s orgány samosprávy měst a obcí
b) s jinými zájmovými seskupeními a organizacemi v oblasti sportu a kultury
c) spolupracuje s potencionálními sponzory.

Článek 5
Sdružování ve spolku

1. Spolek je dobrovolným sdružením občanů, kteří se věnují tanečnímu sportu.
2. Spolek je sdružení otevřené pro všechny občany, kteří se chtějí podílet na jeho činnosti, naplňovat a spoluvytvářet jeho poslání a cíle.
3. Spolek respektuje právo sdružených občanů sdružovat se v jiných zájmových seskupením a organizacích.

Část druhá
Členství
Článek 6

Členství a jeho formy
1. Členství ve spolku je individuální. Individuální členství představuje členství občanů.
2. Individuálním členem spolku se stane každý občan ČR, cizinec, či osoba bez státní příslušnosti, který v přihlášce, kterou přistupuje ke spolku, potvrdí, že souhlasí s posláním, cíly a úkoly spolku, chce se aktivně podílet na jejich realizaci a zaváže se dodržovat stanovy a ostatní dokumenty spolku. Součástí přihlášky je zaplacení vstupního členského příspěvku. Členství je potvrzeno vydáním členského průkazu a potvrzením registrace základního členství.
3. Individuální členství zaniká:
a) zrušením na základě písemné žádosti člena
b) vyškrtnutím při nesplnění základní členské povinnost
c) vyloučením, porušil-li individuální člen hrubým způsobem stanovy spolku nebo jiným způsobem vážně ohrozil dobré jméno a plnění poslání spolku. O vyloučení rozhoduje
valné shromáždění spolku 2/3 většinou zúčastněných členů. Do doby rozhodnutí valného shromáždění má výkonná rada právo pozastavit členství provinilému členu.

Článek 7
Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má právo:
a) podle svých zájmů se účastnit v plné míře činnosti spolku
b) být informován o akcích a činnosti spolku prostřednictvím interních materiálů spolku
c) být zván na valné shromáždění spolku, na porady všech orgánů spolku, kterých je členem, a účastnit se na nich projednávání všech otázek
d) obracet se na kterýkoliv orgán spolku s dotazy, připomínkami a stížnostmi, podávat návrhy na zlepšení práce spolku, uplatňovat právo kritiky a dialogu na půdě spolku
e) podle svých sil, schopností a možností přispívat k činnosti spolku a pracovat pro jeho rozvoj
f) podílet se, je-li k tomu vyzván, na práci v orgánech spolku nebo v jeho komisích
a při organizování a zajišťování činností spolku
g) být zastupován zákonnými zástupci pouze však na základě úředně ověřené písemné plné moci
h) po dosažení věku 18 let právo volit a být volen do všech orgánů spolku
2. Členové spolku mají povinnost:
a) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty spolku i usnesení příslušných orgánů spolku a dbát dobrého jména spolku
b) platit členské příspěvky a správní poplatky spolku ve stanovené výši a ve stanoveném termínu
c) oznamovat příslušné evidenci všechny změny v identifikačních údajích
3. Členům spolku, kteří úspěšně pracují a dosahují mimořádných výsledků v činnosti spolku i mimo ní, při dalším zvyšování úrovně tanečního sportu, mohou udělit orgány spolku odměny.

Část třetí
Zásady řízení a organizační struktura

Článek 8
Zásady řízení spolku

1. Funkční období volených orgánů trvá 2 roky
2. V průběhu funkčního období mohou být orgány doplněny kooptací do výše 1/3 volených orgánů.
3. Nejvyšším orgánem sdružení a jejím správcem je Valná hromada.

Článek 9
Dokumenty spolku

1. Všechny dokumenty musí být zveřejněny, tzn. musí být s nimi prokazatelně seznámeni
všichni členové spolku.
2. Všechny dokumenty vstupují v platnost teprve po jejich zveřejnění.

Část čtvrtá
Orgány spolku
Článek 10
Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je Valné shromáždění spolku. Dalšími orgány jsou výkonná rada, případně další orgány volené valným shromážděním.

Článek 11
Valné shromáždění spolku

1. Valného shromáždění spolku se zúčastňují všichni členové sdružení.
2. Valné shromáždění se může konat jako řádné a mimořádné.
3. Řádné valné shromáždění spolku je výkonná rada spolku povinna svolat nejméně jednou ročně. Mimořádné valné shromáždění spolku je povinna výkonná rada spolku svolat, požádá-li o jeho svolán písemně více než 1/3 členů.
4. Valnému shromáždění spolku přísluší:
a) schvalování dokumentů a jejich změn
b) volba, resp. odvolání výkonné rady
c) schvalování zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období
d) projednávání a schvalování zásad a programu další činnosti spolku včetně finančního plánu
e) rozhodování o jednorázovém použití finančních prostředků
f) definitivní řešení odvolání se členů či orgánu spolku
5. Mimořádnému Valnému shromáždění spolku přísluší rozhodovat pouze o věcech, které vedly ke svolání mimořádného valného shromáždění.

Článek 12

Výkonná rada a předseda

1. Výkonná rada spolku je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem spolku v období mezi valnými shromážděním spolku.

2. Výkonnou radu spolku tvoří volení členové spolku.

Činnost výkonné rady řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen

výkonné rady. Předseda výkonné rady zastupuje spolek navenek, jedná jejím jménem. Předseda výkonné rady spolku na základě schválení výkonné rady spolku pověřuje ostatní členy výkonné rady spolku dalšími funkcemi.

3. Hlavními úkoly výkonné rady spolku jsou zejména:

a) řízení a odpovědnost za hospodaření a majetek spolku

b) řešení specifických otázek a potřeb jednotlivých otázek činností spolku

c) zpracovávání dokumentů a jejich případných změn, jejich schvalování, resp. předkládání ke schválení valnému shromáždění.

4. Výkonná rada schvaluje návrhy na odměny a tresty.

5. Výkonná rada spolku odpovídá za veškerou svou činnost valnému shromáždění spolku, vykonává její usnesení, projednává a předkládá jí zprávy o své činnosti a připravuje zásady další činnosti.

6. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje samostatně spolek, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonné rady. V případě, že předseda zastupuje spolek v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

Funkční období předsedy je pětileté.

Část pátá Právní subjektivita, majetek a hospodaření
Článek 13
Právní subjektivita

1. Spolek je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou a to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů.
2. Za spolek jednají a činí právní úkony její statutární zástupci, kterými jsou předseda výkonné rady a výkonná rada. Dále pak za spolek jednají a činí právní úkony členové výkonné rady na základě písemného zmocnění předsedy výkonné rady.
3. Právo podepisovat za spolek má předseda výkonné rady, nebo jím písemně pověřený člen výkonné rady. Podepisování za spolek se provádí tak, že k vytištěnému razítku nebo vypsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

Článek 14
Majetek a finanční hospodaření

1. Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky, práva z cenných papírů, podílových listů a jiná majetková práva ve vlastnictví spolku a slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním, cíly a úkoly spolku a v zájmu sdružených členů.

2. Příjmy spolku tvoří:
a) příspěvky sponzorů
b) členské příspěvky či jiné příjmy od členů
c) dary, dědictví, převody majetku
d) vstupné
e) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
f) další aktivita vyplývající z činnosti spolku
3. Členské příspěvky či jiné příjmy od členů spolku jsou v souladu se zákonem o daních z příjmu osvobozeny od placení daně.
4. Pro zajištění svého poslání, cílů a úkolů může polek provádět hospodářskou činnost nebo vstupovat do jiných společností nebo zakládat obchodní společnosti s cílem získat prostředky pro provozování tanečního sportu jako je např.:
a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
b) organizační a ekonomické poradenství
c) pronájem sportovního a kulturního zařízení a inventáře
d) organizování tělovýchovných, kulturních a sportovních akcí
e) ediční činnost
5. Prostředky získané dle odst. 2 tohoto článku jsou určeny ke krytí nákladů na činnost spolku, neslouží tedy k tvorbě zisku.

Článek 15

Zánik spolku

Spolek zanikne, usnese-li se na tom Valné shromáždění spolku 2/3 většinou přítomných členů spolku, pokud je na VS účast nejméně 3/4 členů spolku. Valné shromáždění spolku v tomto případě rovněž rozhodne o způsobu zániku, naložení s majetkem, právy i závazky spolku.

Článek 16

Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Valná hromada spolku zmocňuje výkonnou radu provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonná rada odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

2. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou spolku dne 28.6.2016

obrázek na pozadí